Vpliv ekonomskega pristopa na presojo vezanih in paketnih prodaj v konkurenčnem pravu EU

Journal article


Authors/Editors


Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Repas M
Publication year: 2011
Journal: Lexonomica: Journal of Law and Economics (1855-7147)
Volume number: 3
Issue number: 1
Start page: 3
End page: 40
Number of pages: 38
ISSN: 1855-7147
Languages: Slovenian (SL)


Abstract

Prispevek obravnava vezano in paketno prodajo v luči zlorabe
prevladujočega položaja, ki je prepovedana po členu 102. Pogodbe o
delovanju Evropske unije. Tovrstne prodaje splošno pomenijo skupno
prodajo samostojnih oz. ločenih proizvodov, ki praviloma ne sodijo na
isti proizvodni trg, in so v praksi precej pogostne, čeprav so
problematične le v primeru, ko ima podjetje, ki se teh praks poslužuje,
določeno stopnjo tržne moči. V skladu z ekonomsko teorijo vezane in
paketne prodaje nedvomno ustvarjajo protikonkurenčne učinke. Zato
peistop, po katerem bi se tovrstne prodaje obravnavale kot per se
nezakonite brez natančne analize učinkov na konkurenco, ni na mestu,
čeprav analiza klasičnih primerov vezanih poslov, ki sta jih obravnavale
Komisija in Sodišče, ne kažeta tako. Prispevek v zvezi s tem prikaže
razvoj obravnavanja vezanih in paketnih prodaj v konkurenčnem pravu EU
in ZDA, ki se je od zastopanja per se stališča preusmeril k pristopu, ki
poudarja dejanske ali pričakovane ekonomske učinke domnevno
nezakonitega ravnanja. Ta pristop se v EU kaže v zadevi Microsoft proti
Komisiji, sprejet pa je tudi v Navodilih Komisije glede prednostnih
nalog izvrševanja pri uporabi člena 82 Pogodbe ES za izključevalna
ravnanja.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.

Last updated on 2017-13-04 at 11:48